ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﺧﻮد

ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﺧﻮد

ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﺧﻮد در دوﻧﻮع اﯾﺴﺘﺎده و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد(تاریخچه یخچال های موتور سرخود). دﻣﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﯾﺨﭽﺎل ﺑﯿﻦ 1- ﺗﺎ 10+ و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ ﺑﯿﻦ 15- ﺗﺎ 18- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺑﺎز و ﯾﺎ درب دار ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﺳﻠﻔﻮن ﺷﻔﺎف ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد . در اﻧﻮاع ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﺧﻮد اواﭘﺮاﺗﻮر در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﻌﺒﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻦ ﻫﺎ، ﻫﻮاي ﺳﺮد را از درﯾﭽﻪ رﻓﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺨﭽﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻦ ﻫﺎي اواﭘﺮاﺗﻮر در زﯾﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﻒ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺳﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎر ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮات اواﭘﺮاﺗﻮر را اﻧﺠﺎم داد.

ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون درب ﯾﺎ داراي درﻫﺎﯾﯽ ﻟﻮﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ داﺧﻞ ﯾﺨﭽﺎل را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و واﺣﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﻤﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻮﺗﻮر و واﺣﺪ ﺗﻘﻄﯿﺮ در روي ﺳﻘﻒ ﯾﺨﭽﺎل ﺗﻌﺒﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺨﭽﺎل و ﻓﺮﯾﺰرﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮر ﺳﺮﺧﻮد ﭘﺮده ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮاي ﺳﺮد در ﭼﺮﺧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دردﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب دردرون ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺮده ﻫﻮا ﯾﺎ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎزده و ﺳﺮﻣﺎﺳﺎزي ﯾﺨﭽﺎل دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﮕﻬﺪاري دﻣﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ . ﻫﻮاي ﺳﺮدي ﮐﻪ از درﯾﭽﻪ ﺑﺎﻻ ﻓﺮو ﻣﯿﺮﯾﺰد ﯾﮏ ﭘﺮده ﻫﻮاي ﻣﺮزي از ﻫﻮاي ﺳﺮد داﺧﻞ و ﻫﻮاي ﮔﺮم ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون و ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪﻣﺤﺼﻮﻻت در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در دﻣﺎي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻮا از ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺸﺖ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ روي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد .

نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
  آمار
  • تعداد کالا: 28
  • بازدید امروز: 91
  • بازدید دیروز: 105
  • بازدید کل: 50882
  Loading...