سیستم موتور مرکزی

ویژگی های سیستم موتور مرکزی

استفاده از تجهیزات برودتی و الکترونیکی اروپایی

استفاده از اتصالات قابل انعطاف در لوله کشی کمپرسور و کنترل های فشار

Loading...